ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Be-Lief
Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie

E-mail: info@be-lief.nl
Website: https://be-lief.nl

Definities

 1. Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie: Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie, gevestigd te Vlijmen onder KvK nr. 51337517.
 2. Klant: degene met wie Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering  te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie te betalen.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@be-lief.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie, https://be-lief.nl, kan worden gedownload.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie te verrekenen met een vordering op Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De klant geeft op eerste verzoek van Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie schriftelijk in gebreke stellen. 

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van  2 maanden.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie

 1. Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie in verzuim is.
 3. Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie kan worden toegerekend in een van de wil van Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Be-Lief Natuurgeneeskundige Paramedische Therapie is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 22 december 2021.